18-15-18_ong-mi-sy-dien

Ông Mai Sỹ Diến (người ngồi) trong lần kiểm tra vùng sản xuất lạc cao sản trên địa bàn huyện Nga Sơn

Ông Mai Sỹ Diến (người ngồi) trong lần kiểm tra vùng sản xuất lạc cao sản trên địa bàn huyện Nga Sơn