Huyện ủy Nga Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

1052

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp của Nga Sơn đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng.

7 tháng năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 101 lượt tổ chức đảng, 644 lượt đảng viên và giám sát chuyên đề đối với 96 lượt tổ chức đảng cấp dưới, 315 lượt đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng…

Thông qua KTGS trong Đảng, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nga Sơn đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 35 đảng viên. Trong đó, khiển trách 23 đảng viên; cảnh cáo 11 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Qua KTGS, cấp ủy, tổ chức đảng đã xem xét, kết luận nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng vi phạm. Việc xử lý kỷ luật đã có tác dụng giáo dục, răn đe và ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/wbel1t/new-article.aspx