Huyện Nga Sơn: Tập trung chỉ đạo giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo

832

Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn huyện Nga Sơn đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật.

Cán bộ xã Nga Thạch (Nga Sơn) giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
Đạt được kết quả đó là do huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, KNTC; chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động tố tụng được nâng lên, không để xảy ra các trường hợp bị oan, sai. Năm 2017, ban tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành đã tiếp 495 lượt công dân, nhận 272 đơn (50 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện). Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách xã hội; chế độ thanh niên xung phong; chế độ hỗ trợ tiền điện sáng cho người nghèo… Sau khi tiếp nhận đơn, đã tập trung chỉ đạo giải quyết xong 272/272 đơn, thư; không có đơn, thư tồn đọng, phát sinh, vượt cấp.