Huyện Nga Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

1126

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, trong quá trình hoạt động đã sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của cấp trên; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Ban hành Đề án số 07 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn”, Đề án số 04 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; sửa đổi, bổ sung quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện xuống cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo thống kê của ban tổ chức huyện ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Nga Sơn đã điều động 8 đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã; luân chuyển 2 đồng chí từ huyện về làm bí thư đảng ủy xã, thị trấn; kết nạp được 576 đảng viên mới. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ, dân chủ và khoa học theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/vf03ax/new-article.aspx