Huyện Nga Sơn kết nạp 223 đảng viên mới

766

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng không ngừng quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên, trong đó chú trọng nhất là trong đoàn viên, thanh niên, công đoàn, các quần chúng ưu tú ở các tổ chức hội, đoàn thể; đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên của các đơn vị thành một trong các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2017, đảng bộ huyện kết nạp được 223 đảng viên mới, đạt 111,5% mục tiêu đề ra. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm phương châm, nguyên tắc, chất lượng; đảng viên kết nạp đạt các tiêu chuẩn theo quy định, đa số trẻ, có trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị được quan tâm. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp đối tượng Đảng cho 167 quần chúng, 2 lớp đảng viên mới cho 195 đồng chí; 2 lớp trung cấp chính trị hệ không tập trung tại huyện cho 155 học viên; 3 lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ cho 446 học viên; 6 lớp bồi dưỡng kiến thức HĐND cho 675 học viên; 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức cho 300 học viên, 2 lớp tập huấn truyền giảng nghị quyết cho 200 báo cáo viên cơ sở…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n182418/huyen-nga-son-ket-nap-223-dang-vien-moi