Huyện Nga Sơn – Cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo

1159

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đồng bào công giáo, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Nga Sơn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo; góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết lương – giáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương. 

Là huyện có đông đồng bào theo đạo công giáo nhất tỉnh Thanh Hóa, với hơn 27.000 giáo dân chiếm khoảng 17% dân số, sống đan xen ở 55 khu dân cư của 12 xã (trong đó 4 xã có tỷ lệ giáo dân cao: Nga Phú, Nga Thái, Nga Điền, Nga Liên). Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã có nhiều chủ trương, thường xuyên quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, ở vùng giáo nói riêng, tạo điều kiện để bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo Công giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn”. Chú trọng phát triển đảng viên bồi dưỡng tạo điều kiện để người công giáo tham gia cán bộ, đại biểu HĐND các cấp, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, ban đoàn kết công giáo, bí thư chi bộ, trưởng thôn… và thường xuyên theo dõi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”; kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở, cùng với đồng bào công giáo đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư; tích cực xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ lực lượng cốt cán cũng là “cánh tay đắc lực” trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên; lấy việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị là cơ sở nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là người có đạo, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo để phát hiện những quần chúng ưu tú, tham mưu, đề xuất kịp thời, thiết thực với các cấp ủy để tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Đến nay, toàn huyện có 8.248 đảng viên, trong đó có 300 đảng viên gốc giáo; trong 6 tháng đầu năm 2017, kết nạp 115 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên gốc giáo. Mặc dù tỷ lệ đảng viên gốc giáo còn thấp so với tỷ lệ đảng viên toàn huyện, tuy nhiên số đảng viên gốc giáo hằng năm dần tăng lên so với những năm trước kia. Nhận thức của nhân dân ở vùng đồng bào có đạo về vị trí quan trọng của Đảng trong đời sống kinh tế, xã hội, về vai trò nòng cốt của đảng viên là người có đạo trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ngày một nâng lên.

Có thể thấy, đảng viên là đồng bào công giáo đã và đang phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương; tạo sự phấn khởi trong quần chúng là người có đạo, góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị – xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo trong huyện Nga Sơn.

Nguồn: http://ngason.gov.vn/tabid/108/default.aspx?ArticleId=1031