572741ee_1462190574

Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.

Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.