Đảng bộ huyện Nga Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

1576

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Nga Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng, ngăn chặn kịp thời những vi phạm, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.
Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.

Công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đã được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở huyện Nga Sơn luôn coi trọng, đồng thời tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đã tập trung KTGS việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt KTGS các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Cùng với đó, UBKT huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy huyện tiến hành các cuộc KTGS đối với tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn ngừa các vi phạm trong đảng bộ. UBKT huyện ủy cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, cán bộ cơ quan UBKT tham gia các đoàn công tác của huyện ủy trực tiếp đi dự và chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và nghiêm túc, quá trình kiểm điểm đã phát hiện và làm rõ các sai phạm, giúp các đơn vị, địa phương đưa ra những giải pháp thiết thực, nhằm khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được kết luận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, ổn định tình hình ở địa phương.

Giai đoạn 2010-2015, cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra 797 lượt tổ chức đảng và 2.030 đảng viên; giám sát 1.244 lượt tổ chức đảng và 3.384 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác cán bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm… Từ công tác KTGS, huyện Nga Sơn đã kiên quyết xử lý các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm. Qua đó, ngăn ngừa, hạn chế những sai phạm và đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên… Với cách làm trên, huyện Nga Sơn đã phát hiện 3 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 82 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.  Ngoài ra, huyện Nga Sơn cũng đã giám sát các tổ chức đảng trong việc sử dụng quỹ vì người nghèo ở Nga Tân, Nga Văn; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở Nga Hưng, Nga Thạch, Nga Yên… công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở Nga Mỹ, Nga An; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư ở Nga Giáp, Nga Thạch, Nga Lĩnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi ở một số trường học… Đó là những kết quả cụ thể, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện Nga Sơn trong công tác KTGS, từ đó đã khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của Đảng đối với nhân dân.

Đồng chí Tạ Kim Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT  Huyện ủy Nga Sơn, cho biết: Thực tế cho thấy, công tác KTGS của đảng bộ huyện đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên. Sau kết luận, các tổ chức đảng và đảng viên đã phát huy mặt tích cực, kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n153133/Dang-bo-huyen-Nga-Son-tang-cuong-kiem-tra,-giam-sat,-gop-phan-xay-dung-Dang-trong-sach,-vung-manh