Đảng bộ huyện Nga Sơn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát

1410

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, cấp ủy các cấp huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KTGS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nga Sơn.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Nga Sơn đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; đồng thời tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KTGS đã xác định đúng phương hướng, phương châm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy, UBKT các cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường KTGS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. UBKT huyện ủy cũng xác định rõ các nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS theo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung KTGS theo chuyên đề tập trung ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ… Năm 2016, UBKT các cấp đã kiểm tra 2 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó UBKT huyện ủy kiểm tra 1 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy kiểm tra 1 chi bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, quản lý tài chính. Qua kiểm tra kết luận có 2 tổ chức đảng có vi phạm. UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 36 đảng viên, trong đó 3 cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra kết luận 36 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 34 đồng chí, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo 2, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 1. Trong năm 2016, UBKT huyện ủy đã tổ chức trên 90 cuộc giám sát ở 193 tổ chức cơ sở, nội dung tập trung vào việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn, thư, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của nhân dân… UBKT các cấp đã tiến hành giám sát đối với 417 lượt đảng viên, trong đó có 405 đảng viên là cấp ủy viên. Thông qua công tác KTGS, đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm giúp cho các tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Công tác KTGS trong Đảng ở huyện Nga Sơn đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp các tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời nhìn nhận đúng khuyết điểm của mình để nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm, tạo được sự đồng thuận, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n164938/Dang-bo-huyen-Nga-Son-quan-tam-cong-tac-kiem-tra,-giam-sat