Đảng bộ huyện Nga Sơn: Nêu cao vai trò của chi bộ khu dân cư

940

Xác định chi bộ khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nhờ nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, đóng góp của nhân dân, nhiều hạng mục công trình ở làng Trung Chính,
xã Nga Trung được đầu tư xây dựng khang trang.

Thời gian qua, chi bộ thôn 1, xã Nga Nhân luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chủ động phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền thôn trong việc khuyến khích, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội… Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, chi bộ đã tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; cấp ủy, chính quyền thôn cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh; vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động… Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân trong thôn ngày càng được nâng lên; hiện thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm. Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Đình Tố, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn, cho biết: Toàn huyện có 168 chi bộ thôn, khu phố với gần 5.500 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Nga Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các chi bộ cơ sở. Nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu quyết định đến việc nâng cao công tác lãnh đạo, hiệu quả hoạt động ở chi bộ, vì vậy, ngoài quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, huyện Nga Sơn còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ. Theo đó, các chi bộ thôn, khu phố trong huyện đã thực sự phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đến đầu tháng 7-2019, toàn huyện đã có 20/26 xã, 116 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 18,46 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,13%. Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ, các chi bộ thôn đã thực hiện đầy đủ nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của chi ủy, chi bộ. Nội dung, chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới. Hầu hết các chi bộ đều phát huy được tính dân chủ, tính chiến đấu thông qua việc thảo luận, đánh giá vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, đã có tác dụng thiết thực, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao ý thức rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nhờ những cách làm thiết thực, hiệu quả của chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi bộ ở khu dân cư ngày càng được khẳng định và phát huy.

Thời gian tới, Huyện ủy Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các chi bộ cơ sở. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ. Đặc biệt, quan tâm lựa chọn đội ngũ bí thư chi bộ phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, lòng nhiệt tình, có năng lực thực tiễn về công tác Đảng, công tác vận động quần chúng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Phải gắn kết chặt chẽ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-huyen-nga-son-neu-cao-vai-tro-cua-chi-bo-khu-dan-cu/104195.htm