Đảng bộ huyện Nga Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

751

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đến năm 2020…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, xã Nga Thành đã quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất rau màu tập trung, giá trị kinh tế cao. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn về tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến xã, thị trấn học tập nghị quyết, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. MTTQ và hội, đoàn thể các cấp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; UBND huyện chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, cải cách thủ tục hành chính cho cả nhiệm kỳ. Ngoài làm tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, một trong những giải pháp mà Đảng bộ huyện Nga Sơn quan tâm và nhanh chóng triển khai thực hiện đó là sắp xếp, bố trí cán bộ, sớm ổn định bộ máy tổ chức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động 8 đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã; luân chuyển 2 đồng chí từ huyện về làm bí thư đảng ủy xã, thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ dòng họ, địa phương… Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội. Những vấn đề được nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vấn đề ô nhiễm môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)… được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn chỉ đạo, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Nga Yên đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ phát triển của xã. Với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đảm bảo tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Đồng chí Phạm Bá Bốn, Chủ tịch UBND xã Nga Yên, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020”, xã Nga Yên đã quy hoạch và xây dựng được 120 ha sản xuất rau màu tập trung. Trong đó, có hơn 60 ha cây trồng hàng hóa liên kết sản xuất như dưa hấu, khoai tây, rau… Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cho giá trị kinh tế từ 150-300 triệu đồng/ha/năm. Có thể nhận thấy, việc xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, sát thực đã và đang tạo niềm tin, động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Minh chứng rõ nhất, đến nay, huyện đã hoàn thành 19/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 2 chương trình trọng tâm: Nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp gắn với XDNTM và phát triển công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp và dịch vụ được triển khai quyết liệt. Để nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, huyện Nga Sơn đã rà soát, xây dựng danh mục các sản phẩm lợi thế của địa phương là: Lúa, lạc, dưa hấu, rau an toàn… Từ đó, ban hành chính sách hỗ trợ,  khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 8/26 xã, thị trấn triển khai thực hiện đề án xây dựng cánh đồng mẫu lớn, với diện tích bình quân thực hiện tại mỗi xã 200 ha; chuyển đổi trên 200 ha đất kém hiệu quả sang trồng làm trang trại, gia trại. Tại tất cả các mô hình lúa và cây màu hàng hóa theo cánh đồng mẫu lớn, năng suất bình quân hằng năm đều tăng từ 15 đến 22% so với sản xuất đại trà tại cùng địa phương. Đưa giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp của huyện Nga Sơn  đạt 113 triệu đồng (tăng 11% so với năm 2015). Toàn huyện có 71 trang trại, 353 gia trại các loại (tăng 61 gia trại so với năm 2015) hoạt động có hiệu quả, cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Trên cơ sở đánh giá, nhận diện những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi, huyện Nga Sơn đang tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu. Trên cơ sở đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2020 huyện Nga Sơn trở thành huyện NTM.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/gtm181/new-article.aspx