Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn

1433

Sáng 6 – 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giao, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần XXIII với tiêu đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao”. Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 nội dung lớn: Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thứ hai là đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nội dung lớn thứ 2, Huyện ủy Nga Sơn đã đề ra phương châm cho giai đoạn tới: “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, đồng thời vạch ra các chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu văn hóa – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Dự thảo cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của huyện trong giai đoạn tới. Từng lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện trong giai đoạn tới đều có các giải pháp và chỉ tiêu phát triển cụ thể.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích tình hình thực tế, từ đó góp ý điều chỉnh nhiều chỉ tiêu cụ thể, thay đổi một số nội dung và câu từ trong các văn kiện đại hội cho phù hợp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đặc biệt là việc soạn thảo dự thảo các văn kiện, báo cáo của Đại hội.

Về dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Nga Sơn điều chỉnh tiêu đề thành: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; Nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh; Phấn đấu đến năm trở thành huyện khá của tỉnh”.

Về nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội, đồng chí cơ bản thống nhất, song cần sửa đổi một số nội dung liên quan của các phần, mục. Với phần đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ đại hội trước, cần bổ sung một số nội dung chưa rõ hoặc thiếu, như: Huy động vốn đầu tư phát triển, phát triển kinh tế ven biển, cách làm và kết quả trong xây dựng các mô hình sản xuất, tốc độ đô thị hóa; đồng thời làm rõ thêm công tác quản lý môi trường, bổ sung nội dung về công tác tôn giáo trên địa bàn.

Với các chỉ tiêu đã thực hiện, cần có thêm câu đánh giá: Huyện đã hoàn thành và vượt 25/27 chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ lần XXII đặt ra để làm nổi bật những kết quả đạt được. Về phần “Nguyên nhân và những kết quả đạt được”, đồng chí yêu cầu bỏ bớt một số câu từ, đồng thời bổ sung thêm một số nguyên nhân có tính chất đặc trưng, riêng biệt của Nga Sơn. Tương tự, phần “Hạn chế, khuyết điểm”, cần bổ sung thêm một số lĩnh vực cụ thể như công nghiệp, dịch vụ.

Về “Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp” cho thời gian tới, mục “Phương hướng chung” trong Báo cáo Chính trị Đại hội cần xác định rõ, phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có thương hiệu, gắn với xây dựng NTM nâng cao làm nền tảng, phát triển tiểu thủ công nghiệp là quan trọng; Đẩy mạnh phát triển du lịch với phát triển đô thị. Đồng thời, bổ sung câu: Phát huy tính liên kết vùng, liên huyện trong phát triển kinh tế – xã hội. Với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi ý huyện cần bổ sung thêm các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, tôn giáo, du lịch, giải pháp khai thác quỹ đất dọc đường bộ ven biển qua huyện và tuyến đường liên vùng Hà Trung – Bỉm Sơn – Nga Sơn sẽ được xây dựng trong giai đoạn tới, tính liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội, công tác dân vận…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phân tích một số chỉ tiêu phấn đấu liên quan trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn.

Về “Phương châm hành động” cho nhiệm kỳ tới, trên cơ sở phân tích thực tế và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Nga Sơn sửa cụm từ “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” thành “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Với các chỉ tiêu phấn đấu được Huyện hủy Nga Sơn đề ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng thuận, song đề nghị sửa đổi một số chỉ tiêu. Cụ thể, nâng giá trị sản xuất/1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 từ 180 lên 190 triệu đồng/ha; đưa tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm tăng 10% lên 12% so với kế hoạch tỉnh giao; nâng kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 từ 250 lên 300 doanh nghiệp… Trong các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, Huyện ủy Nga Sơn cần bổ sung thêm một chương trình trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích chỉ tiêu liên quan đến giá trị canh tác/ha đất nông nghiệp của huyện Nga Sơn.

Với các văn kiện khác như: Báo cáo Kiểm điểm, Chương trình Đại hội, Chương trình Hành động…, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất, song đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn bổ sung hoặc sửa nội dung một số chi tiết nhỏ. Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn có trách nhiệm chỉ đạo tiểu ban soạn thảo văn bản, sớm hoàn thiện lại các nội dung theo chỉ đạo và các ý kiến góp ý tại hội nghị.

Nguồn: https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-7-7/Ban-Thuong-vu-Tinh-uy-Thanh-Hoa-duyet-noi-dung-Dai-021115.aspx