Toàn cảnh lễ hội chùa Hàn Sơn năm 2017

2186

Ảnh: Phan Thắng, Đặng Kích, Quản trị viên NgaSon.vn