Tag: thủy nông

Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn: Tập trung khắc phục khó...

0
Vụ chiêm-xuân năm 2017, Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn có nhiệm vụ phục vụ tưới cho nông dân trên địa bàn gieo trồng...