Tag: pháp

Kết quả bước đầu thu hồi và phòng ngừa đấu tranh...

0
Thực hiện kế hoạch của Gíám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với...