Tag: học nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải...

0
Nhờ chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề được giao,...