Home Tags đơn vị

Tag: đơn vị

Tuyến dụng viên chức: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa...

Nhu cầu tuyển dụng biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện năm 2017: 05 biên chế gồm: 1. Đài Truyền thanh: 3...