Tag: đạt chuẩn

Nga Hải trên con đường phát triển, xây dựng địa phương...

0
 Nhận thấy việc xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt xã nghèo và nâng cao đời sống người...