Tag: cửa biển thần phù

Thanh hoá: Thắng tích Hàn Sơn nơi cửa biển Thần Phù

0
Lênh đênh qua cửa Thần Phù / Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm” - Câu ca dao mà dân gian đúc...