Tag: chiêm xuân

Huyện Nga Sơn thực hiện các giải pháp bảo đảm nước...

0
Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2017-2018, huyện Nga Sơn gieo cấy 3.970 ha lúa. Để chủ động cung ứng nước phục vụ sản...