Tag: chất lượng giáo dục

Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa): Điểm sáng...

0
Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa) được thành lập năm 1986, qua 33 năm xây dựng và phát triển, các thế...

Trường THPT Nga Sơn: Duy trì chất lượng giáo dục toàn...

0
Chỉ mới được thành lập năm 2004, sau 15 năm, Trường THPT Nga Sơn từ điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn: Chỉ...