Tag: bán đấu giá

Thông báo đấu giá đất xã Nga Giáp huyện Nga Sơn

0
Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: - Tên của Tổ chức đấu giá...

Thông báo bán đấu giá đất xã Nga Trường

0
Công ty cổ phần xây dựng và đấu giá Thăng Long thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất . Tài sản đấu giá:...